Máte správne formátovanie bakalárskej práce? Vyhnite sa týmto chybám


V momente, kedy vaša bakalárska práca začína nadobúdať istý rozmer, prichádza čas na jej formátovanie. Základ spočíva v dodržaní pravidiel stanovených konkrétnou univerzitou a v zachovaní jednotnosti použitých úprav a formátu. 

Aký rozsah má bakalárska práca? 

Keďže ide o záverečnú prácu najnižšej úrovne spomedzi všetkým vysokoškolským prác na Slovensku, požiadavky na rozsah sú aj najnižšie. Vo väčšine prípadov sa pohybujeme od 20 do 50 normostrán, čo je značne široký interval, ktorý si každá škola resp. fakulta upravuje podľa vlastných pravidiel. Čo je normostrana? 1 normostrana (alebo NS) predstavuje 1800 znakov vrátane medzier. K tomuto údaju sa dostanete v ľavom dolnom rohu MS Word v časti Počet slov. Týmto spôsobom si dokážete potom po celú dobu kontrolovať stav práce a splnenie normy. Do rozsahu bakalárskej práce nie je spravidla zarátaná textová časť v prílohách, keďže nie sú súčasťou vašej práce. 

Požiadavky nie sú všade rovnaké

Jednou stranou mince je dôkladne prepracovaná obsahová časť bakalárskej práce, tou druhou je práve celkový dojem, na ktorom má najväčší podiel správne formátovanie. Väčšina vysokých škôl sprístupňuje svojim študentom aktuálne a doplnené smernice alebo aj kompletné šablóny, ktoré vám objasnia, čo má obsahovať bakalárska prácaako bakalársku prácu písať. K týmto dokumentom sa najľahšie dostanete cez svojho školiteľa a podľa jednotlivých sekcií môžete postupne zapracovávať nevyhnutné požiadavky do svojho textu. Ak vaša škola disponuje šablónou, nájdete v nej už automaticky nastavené všetky potrebné náležitosti ako typ, veľkosť či farba písma, ale tiež presne nastavené okraje a riadkovanie. Do takejto šablóny môžete bez obáv vkladať text bakalárskej práce s následným aplikovaním prednastavených hodnôt na vložený text. Medzi prílohami smerníc nájdete aj naformátované vzory obalu, titulného listu, zadania práce, licenčnej zmluvy či čestného vyhlásenia (ak to škola vyžaduje), taktiež tu môžete dohľadať školou akceptované formy citácií a uvádzaní použitých zdrojov. 

TIP: Najčastejšie otázky o písaní bakalárskej práce

Najprv okraje, potom text 

Rozmery okrajov odporúčame nastaviť čo najskôr, a to najlepšie ešte pred tým, ako začnete zadanie spracovávať. V prípade, že ide čisto o súvislý text, dodatočné nastavenie okrajov síce zmení rozsah práce, ale posunutému textu neuberie na vizuálnej kvalite. Ak však plánujete textové časti dopĺňať obrázkami, grafmi alebo tabuľkami, pravdepodobne sa zmena okrajov prejaví tak, že budete nútení opätovne upravovať spomínané prvky, ktoré nebudú korešpondovať s vymedzenou veľkosťou strany. Požiadavky na rozmery okrajov si takisto určuje každá vysoká škola, ale najčastejšie platí, že horný a dolný okraj sú identické (2,5 cm), keďže vaša bakalárska práca bude vo finálnej verzii zviazaná, je potrebné nastaviť väčší ľavý okraj (3,5 cm) a pre pravý okraj postačujú 2 cm. 

Menej je viac

V rámci vizuálnych úprav a formátovania bakalárskej práce sa od vás neočakáva prílišná kreativita, preto aj platí, že práca by mala pôsobiť profesionálne bez akýchkoľvek prídavných pútačov. 

Základom sú preto nasledovné formátovania:

  • čierna farba textu, 
  • základný typ písma (zvyčajne Times New Roman alebo Arial), 
  • riadkovanie 1,5, tabuľky, 
  • grafy alebo obrázky bez farebných rámikov (v súlade môže byť tenký čierny rámik) a efektov. 

Zabudnúť by ste nemali ani na správne číslovanie strán, ktoré sa začína počítať od titulného listu. Aj číslovanie má každá škola upravené podľa svojich kritérií, preto sa tieto informácie snažte čo najpresnejšie vyhľadať, keďže chyby v číslovaní sa prejavia aj vo vašom obsahu, čo by v práci tejto dôležitosti mohlo predstavovať zásadnú chybu. 

Ako na správny obsah vo worde sme spísali v samostatnom blogovom článku

Je tak potrebné vytvoriť číslovanie strán vo viacerých sekciách. Prvú sekciu budú tvoriť nečíslované strany a v druhej sekcii bude zahrnutý úvod až po poslednú číslovanú stranu (zvyčajne zoznam príloh alebo použitej literatúry), kde už číslovanie nastavujete korektne podľa požiadaviek jednotne v celej práci (t.j. rovnaký typ písma ako v celej práci). Zobrazené číslovanie sa vám pravdepodobne v MS Word bude zobrazovať vyblednuto, ale vo formáte pdf bude odtieň čierny. 

Správne členenie

Každá bakalárska práca musí byť rozdelená do príslušných kapitol a podkapitol pre lepší prehľad a orientáciu v práci. Kapitoly aj podkapitoly sa číslujú, a tak sú uvádzané aj v obsahu na začiatku práce. Nečíslované ostávajú časti s abstraktom, úvodom, záverom, zoznamami použitej literatúry, tabuliek, grafov, obrázkov aj príloh. Pri veľkosti a štýle nadpisov kapitol neexperimentujte a stavte na veľkosť 16 pri nadpisoch 1. úrovne, veľkosť 14 pri 2. úrovni a veľkosť 12 pri každej ďalšej úrovni, zvyčajne môžete pre zvýraznenie použiť tučné písmo.  

Bakalárska práca nemusí byť pre vás postrachom, avšak kľúčová je dôkladná príprava a efektívne využitie celého obdobia na postupné písanie práce. Ak sa vám však nedarí bojovať s časom alebo ste v spracovávaní odbornej tematiky ešte neistí, náš tím je tu pre vás so širokým záberom pri pomoci s písaním vašej bakalárskej práce. 

TIP na záver, ak už máte bakalársku prácu hotovú, prečítajte si aj to ako sa pripraviť na obhajobu záverečnej práce.

V článku sme sa dozvedeli, že správne formátovanie bakalárskej práce je kľúčové podľa pravidiel univerzity a normy štandardne zahrňujú rozsah 20 až 50 normostrán s dôrazom na jednotný štýl a členenie na logické kapitoly. Odporúča sa tiež nastaviť okraje a používať čiernu farbu textu s riadkovým odstupom 1,5. Dôkladná príprava a starostlivé dodržiavanie týchto pokynov môže zásadne ovplyvniť kvalitu a hodnotenie vašej práce.