SPRACOVANIE PODKLADOV PRE ŠTUDENTOV

Diplomové práce

Diplomovky sú odborné, záverečné práce, ktoré sú podmienkou ukončenia druhého stupňa vysokej školy. Od bakalárskych prác sa líšia počtom strán od 50 do 70, majú odbornejší charakter. V niektorých prípadoch diplomové práce nadväzujú na bakalárske práce. Sú rozdelené na teoretickú a empirickú časť.

Bakalárske práce

Bakalárky sú záverečné, odborné práce, píšu sa v poslednom ročníku prvého stupňa vysokej školy a obsahujú od 30 do 40 strán. Sú rozdelené na teoretickú a praktickú časť, pričom je možné praktickú časť vynechať, a to väčšinou u študentov humanitných odborov.

Seminárne práce

Seminárky sú odborné práce menšieho rozsahu, na rozdiel od bakalárskych a diplomových prác nepatria k záverečným prácam. Tému seminárnej práce určuje profesor, obsahuje úvod, jadro, záver a zoznam použitej literatúry.

Rigorózne práce

Rigorózne práce sú podmienkou rigoróznej skúšky, ktorú môžu vykonávať len študenti, ktorí ukončili druhý stupeň vysokej školy. Rigorózka predstavuje písomnú prácu, v ktorej uchádzač samostatne a kvalitne dokáže spracovávať vedecké poznatky. Rozsah rigoróznej práce je od 60 do 120 strán.

Dizertačné práce

Dizertačnou prácou sa ukončuje vysokoškolské štúdium tretieho stupňa. Dizertačka preukazuje schopnosti doktoranda samostatne pracovať a spracovávať odborné, vedecké texty. Práca má byť na vysokej obsahovej a metodologickej úrovni.

Habilitačné práce

Habilitácia umožňuje dosiahnutie hodnosti docenta na vysokej škole. Je výsledkom habilitačného pokračovania, jeho súčasťou je obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška.

Pripravíme vás na obhajobu vašej práce

Okrem spracovania podkladov pre vaše záverečné práce vás prevedieme aj procesom prípravy na jej obhajobu.

Spoločne si prejdeme podklady, teoretická východiská a oboznámime vás s finálnym spracovaním práce. Ukážeme si jej najzásadnejšie odborné piliere a faktory, ktoré pri spracovaní témy vyvstali a ktoré by sa na vašej obhajobe mohli objaviť. Pripravíme vám poznámky a argumentáciu, vďaka ktorej budete vedieť na otázky komisie vhodne a bez váhania reagovať. Praktický nácvik obhajoby a vyhotovenie multimediálnej prezentácie je samozrejmosťou.

KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE A ČLÁNKY

Odborný text

Text z rôznych odborov ako sú humanitné, prírodovedné, pedagogické, technické a iné. Texty potrebné do monografií, odborných štúdií, referátov, do odborných článkov, prednášok, odborných príspevkov do zborníkov atď. Texty pre odborné kritické zhodnotenie napr. Posudky, recenzie, odborné analýzy, polemiky.

Rešerše z cudzojazyčnej literatúry

Vypracujeme vám rešerš, ktorá obsahuje súhrn údajov získaných z dostupných bibliografických alebo plnotextových databáz o určitej problematike.

PR články

Články určené na rozvoj marketingových kampaní a komunikácie. Články, ktoré dokážu ovplyvniť verejnú mienku, osloviť potencionálnych zákazníkov, ktorým reklama prináša úžitok.

Knižné publikácie

Spracujeme vám akékoľvek knižné publikácie podľa vášho želania ako sú konferenčné materiály, albumy, skriptá atď.

Vedecké články

Články do vedeckých a odborných monografií a časopisov. Články potrebné na účely vedeckých konferencií.

ÚPRAVA TEXTU, KONTROLA A KOREKTÚRA

Formálna úprava textu

Texty akéhokoľvek druhu upravíme tak ako po gramatickej, tak aj po odbornej stránke podľa vášho zadania.

Gramatická kontrola a korektúra

Gramatická úprava textov, ich korektúra a úprava podľa stanovených noriem.

Štylistická kontrola a korektúra

Štylistická úprava textov.

Prepisovanie a digitalizácie textov

Manuálne prepisovanie textov do obrazovej a textovej podoby.

PREZENTÁCIE A ANALÝZY

Prezentácie

Príprava rôznych prezentácií v PowerPointe.

Analýza, štatistiky, tabuľky, grafy

Spracujeme rôzne analýzy (rozbory) z oblasti štatistiky, SWOT analýzy, prieskumy trhu a iné.