Ako sa pripraviť na výskum v diplomovej práci?

Každá diplomová práca si vyžaduje aj praktickú časť, ktorou je realizácia výskumu. Na túto neoddeliteľnú súčasť práce je potrebné sa pripraviť dopredu. Pretože zatiaľ, čo teoretické poznatky môžete načerpať z rôznorodých zdrojov, výskum bude vaša autentická práca, ktorú musíte zrealizovať naozaj sami. Avšak to neznamená úplne bez pomoci.

Samostatný výskum

Už pri voľbe témy diplomovej práce je potrebné myslieť na realizovanie výskumu. Pretože výskum sa k práci musí viazať tak, aby buď potvrdil, čo v prácu tvrdíte, alebo naopak vyvráti hypotézy, ktoré sú v teoretickej časti práce predkladané. Preto je potrebné už samotné hypotézy a zistenia predkladať tak, aby korešpondovali s tým, na čo sa zameriate napríklad v dotazníku. Výskum totiž nie je len nejakou štatistikou, alebo číslami, musí skutočne plniť v práci empirickú časť

Aký výskum zvoliť?

Diplomová práca má rozsah dopredu určený a jeho súčasťou je práve aj výskum. Ten môže byť kvalitatívny, alebo kvantitatívny. Kvantitatívny výskum sa najčastejšie realizuje ako dotazník, kvalitatívny ako pozorovanie, či rozhovor. Oba typy výskumu však musia byť autentické. Výskumné metódy v diplomovej práci sú jasne popísané a vysvetlené a diplomová práca v tejto časti nepoužíva citácie z iných zdrojov. Jedine také, ktoré uviedli samotní účastníci výskumu. Výskumné otázky má diplomová práca stanovené a v závere by mal celý výskum súvisle prejsť do záverov, ktoré sa následne dajú prezentovať aj pri obhajobe práce. Práve výsledky autentického výskumu bývajú to najpodstatnejšie, čo obvykle komisiu zaujíma.

Praktická časť nie je len výskum

Aby sa výskum dostatočne začlenil do diplomovej práce, je nutné ho správne interpretovať a zapracovať. Potrebujete jasne špecifikovať cieľ výskumu. Popis jednotlivých metód a ich zdôvodnenie je rovnako dôležitým aspektom celej práce. Musíte vedieť, prečo ste si zvolili dané metódy aj výskum. Následne predstavíte hypotézy, realizáciu a závery samotného výskumu a priestor je aj na diskusiu. Výhodou je, ak z vášho výskumu vzídu priame odporúčanie pre prax. Vtedy má vaša diplomová práca nielen teoretický prínos, ale skutočne je možné previesť zistenia aj do praxe. 

Na výskum nemusíte byť sami

Možno ste dobrý v teoretickej príprave, ale výskum realizovať neviete, či nechcete, alebo naň nemáte časový priestor. V takom prípade môžete využiť aj prípravu podkladov pre diplomovú prácu, ku ktorým patrí aj realizácia výskumu. Výskum si môžete objednať podľa vami zadanej témy, parametrov a stanoviť prirodzene aj ciele, ktoré má výskum sledovať. Výsledkom budú pripravené podklady, ktoré spĺňajú všetky štandardy, ktoré výskum spĺňať musí. Zároveň nemusíte platiť nič dopredu, ale až po dodaní výskumu. Rovnako dostanete nielen výskum, ale aj prípravu na obhajobu. Ušetríte tak čas a môžete sa venovať teoretickej časti, alebo napríklad aj svojmu zamestnaniu. Pretože najviac využívajú podklady k výskumu práve ľudia, ktorí sú pracovne vyťažení a popri práci nemajú dostatok priestoru na realizáciu vlastného výskumu.

Pripravte sa na prezentáciu

Jedným z výstupov výskumu je aj prezentovanie výsledkov pri obhajobe práce. Vždy je pre komisiu zaujímavé, ak viete výskum zhrnúť do prehľadných grafov, tabuliek, kvantifikujete výsledky a štúdie. Preto ak si dáte zadať podklady vo forme výskumu, vždy žiadajte aj túto časť, ktorú môžete prezentovať. Prezentácia samotnej diplomovej práce je neoddeliteľnou a dôležitou časťou, ako s diplomovou prácou uspieť.