Relevantnosť dotazníkového prieskumu: Ako použiť dotazník pri písaní diplomovej práce?

Relevantnosť dotazníkového prieskumu: Ako použiť dotazník pri písaní diplomovej práce?

Žiadna diplomová práca sa nezaobíde bez vlastného prieskumu alebo výskumu.
Najčastejšie sa používa kvantitatívny prieskum (výskum) realizovaný pomocou
dotazníka. Ním dokáže autor za relatívne krátky čas zozbierať veľké množstvo údajov
a na základe výsledkov dotazníka, zistiť odpovede na položené prieskumné (výskumné)
otázky a navrhnúť odporúčania, ktorých zavedenie do praxe prinesie zefektívnenie
riešenej problematiky. Od jeho relevantnosti, však závisí následne aj úspech práce a jej
praktickej časti.

Relevantnosť dotazníkového prieskumu:
Ako použiť dotazník pri písaní diplomovej

Dotazník ako spoľahlivý partner
Pri písaní diplomovej práce mnoho študentov stojí pred dilemou, ako k teórii pripojiť aj
praktickú časť a vlastné zistenia. Najčastejšie si študenti na to vyberú dotazník. Preto ide o
jeden z najviac používaných systémov na získanie informácií a vypracovanie praktických
kapitol diplomovky. Podstatou dotazníka je použiť ho správne a teda tak, aby výsledkom
boli obhájiteľné závery, ktoré podporia teoretické tézy navrhnuté v diplomovke.

Zostavte si dotazník správne
Je veľmi dôležité získať nielen odpovede, ktoré sú v súlade s projektom vašej diplomovky, ale
vedieť ich aj správne zozbierať a interpretovať. Preto je veľmi dôležité, ako otázky
v dotazníku naformulujete. Pre autora je dôležité, aby dostával z otázok jasné a zreteľné
výstupy. To znamená, že otázky musia byť jednoznačné, aby sa na ne dalo jednoznačne
odpovedať. Súčasťou dotazníka môžu byť aj otvorené otázky, ktoré sú síce náročnejšie na
vyhodnotenie, ale prinesú množstvo nových pohľadov na skúmanú problematiku.

Odpovede áno, nie a neviem
Nech už máte dotazník akýkoľvek, veľmi dôležité je, zaradiť do neho otázky, na ktoré sa dá
odpovedať, áno/nie/neviem. Pretože táto trojica odpovedí vytvorí sumár, ktorý najlepšie
vyhodnotíte. Dokážete kvantifikovať odpovede celej vzorky respondentov a zároveň viete
odpovede rozdeliť aj do grafov a tabuliek.

Zamerajte sa na relevantnú skupinu
Pre relevantnosť výskumu diplomovej práce nie je dôležitá kvantita, ale kvalita, akú vám
dokáže poskytnúť výstup z dotazníka. Ak budete napríklad robiť diplomovú prácu k téme
samospráv a zameriate sa na starostov obcí. Prirodzene, máte menší okruh respondentov, ako
keď sa budete zameriavať na mamičky s deťmi.
Vždy je však dôležité zacieliť sa na čo najkonkrétnejšiu skupinu. Preto, ak sa budete
venovať téme mamičky na materskej, do dotazníka zaraďte len tie ženy, ktoré aktuálne na
materskej sú a nie také, ktoré boli. Omnoho dôležitejšie je totižto, čo najpresnejšie pokrytie
cieľovej skupiny, ako obrovský počet vyplnených dotazníkov.

Správne interpretujte dáta
Odpovede, ktoré získate z dotazníka, je potrebné následne správne kategorizovať
a prezentovať ako dáta, ktoré potvrdia vaše teoretické predpoklady. S dotazníkom vám môžu
pomôcť priatelia, známi, môžete ho nechať vypĺňať klasicky alebo online. Veľkou pomocou
je práve online priestor. Napríklad nástroje Google umožňujú priamo vytvoriť online
dotazník, ktorý vám následne aj zosumarizuje dáta. Dá sa šíriť napríklad aj na sociálnych
sieťach, v konkrétnych skupinách na Facebooku a rýchlo sa tak dostanete k dostatočne
veľkej zásobe odpovedí postačujúcej na relevantný výskum.

Pomoc sa vždy zíde
Vypracovanie dotazníka je časť práce, s ktorou vám vieme pomôcť. Môžeme vám dotazník
vypracovať, osloviť cieľovú skupinu, pomôcť aj s jeho vyhodnotením a pretavením do
konkrétnej časti práce. Ak potrebujete s dotazníkom poradiť, sme tu pre vás.

Relevantnosť dotazníkového prieskumu:
Ako použiť dotazník pri písaní diplomovej