Rozdiel medzi citáciou a parafrázou: Ako správne citovať v bakalárskej či diplomovej práci?

Správne písanie citácií je pre študentov nočnou morou. Pri písaní bakalárskej práce informácie čerpáte z odborných kníh, časopisov, novín, článkov či internetových zdrojov. Na každý zdroj sa vzťahujú určité pravidlá, ako ich správne citovať. Ozdrojovanie celého textu vám určite zaberie veľa času, preto ho nepodceňujte, aby ste pre vašu nepozornosť v konečnom dôsledku nemali prácu navyše. 

Citácia a parafráza: V čom je rozdiel?

Sme toho názoru, že vysokoškolskí študenti by mali mať rozdiely medzi citáciou a parafrázou v malíčku. V praxi to môže byť inak a vieme, že niektorí v tom stále nemajú jasno, alebo doposiaľ nemali veľa príležitostí to riešiť do hĺbky. Bakalárska, diplomová či rigorózna práca je už vyšší level, preto, ak si niekto tieto dva pojmy zamieňa, môže pohorieť už v základoch.

Citácia v texte

Ak doslovne preberáme konkrétnu myšlienku či výrok z odbornej literatúry, hovoríme o citácii. V tomto prípade nezamieňame žiadne slová ani vety a dávame text do úvodzoviek. Aby bol jasne viditeľný, odporúča sa písať ho kurzívou. Citát by mal byť výstižný, jasný a mal by vyjsť maximálne na 10 riadkov. Ak by citácie v diplomovej práci (to platí pre všetky záverečné/semestrálne práce) neboli správne označené, mohlo by ísť o plagiátorstvo a nezáleží na tom, či vedomé alebo nevedomé. 

Ako písať citácie? 

Každá vysoká škola by mala mať na webstránke manuál k písaniu záverečných prác, kde sú podrobne vysvetlené spôsoby citovania z viacerých druhov zdrojov. Pre príklad však uvedieme citáciu z odbornej knihy. Existujú dva základné spôsoby – metóda citácie v texte a pomocou odkazov pod čiarou.

Prvá možnosť možnosť môže vyzerať takto: „Skutočne tlačené noviny vyšli po prvý raz až r. 1609 v Strasburgu. (Mistrík, 1975, s. 12)


Druhá možnosť vyzerá nasledovne: „Skutočne tlačené noviny vyšli po prvý raz až r. 1609 v Strasburgu.” 1


[1] MISTRÍK, J.: Žánre vecnej literatúry. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1975. s. 12.

Samozrejmosťou je zoznam bibliografických údajov, ktorý sa nachádza na konci každej záverečnej práce. Musí spĺňať medzinárodne stanovenú štruktúru, v ktorej nesmie chýbať:

  • meno autora
  • rok vydania publikácie
  • názov publikácie
  • poradie vydania
  • miesto vydania
  • vydavateľa
  • rok vydania publikácie
  • rozsah strán
  • ISBN

Príklad: MISTRÍK, J.: Žánre vecnej literatúry. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1975, 12 s. Bez ISBN. – Konkrétne táto publikácia bola bez ISBN.

Ako sa robí parafráza

Parafráza je voľné prerozprávanie myšlienky autora, pričom jeho myšlienka ostáva zachovaná, v nezmenenom stave. Viditeľný rozdiel medzi citáciou a parafrázou je v tom, že parafrázu nepíšeme do úvodzoviek a kurzívou. 

Nie je limitovaná počtom riadkov, môžeme ju napísať na celú stranu. Postup pri odkazovaní na konkrétny zdroj je rovnaký, ako pri citovaní. Za myšlienku uvedieme číslo a do poznámky pod čiarou napíšeme konkrétneho autora, publikáciu atď. 

Príklad: Podľa Tušera v krajinách, v ktorých vládol feudalizmus, bol vývin novín a časopisov pomalší.


[2] TUŠER, A.: Ako sa robia noviny. Bratislava: SOFA, 1999, s. 18.