Diplomová práca: Tieto otázky vás zaujímajú najčastejšie

Diplomová práca je pre študentov záverečnou výzvou ich akademického štúdia. Tento míľnik je plný výskumu, písania a stresu. Ak ste na začiatku tejto cesty alebo ste už uprostred procesu, pravdepodobne máte množstvo otázok. V tomto článku sa pozrieme na najčastejšie otázky týkajúce sa diplomových prác a ponúkneme odpovede, ktoré vám pomôžu získať jasnejšiu predstavu o tom, čo vás čaká.

1. Čo je diplomová práca?

Diplomová práca je výskumná alebo teoretická práca, ktorú študenti univerzít vypracúvajú ako záverečnú časť svojho štúdia na dosiahnutie akademického titulu. Táto práca by mala reflektovať znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré študent nadobudol počas svojho štúdia, a danému oboru by mala prinášať hodnotu. Proces písania diplomovky zahŕňa výber témy, výskum, písanie, korektúry a revízie a nakoniec obhajobu pred komisiou. 

2. Koľko zdrojov má mať diplomová práca?

Počet zdrojov v diplomovej práci sa môže výrazne líšiť v závislosti od témy, oboru a inštitúcie. Obvykle sa odporúča citovať 30 – 50 odborných zdrojov, ale pri niektorých témach môže byť tento počet aj vyšší. Dôležité je, aby boli zdroje relevantné, aktuálne a spoľahlivé – knihy, časopisy, zborníky, online publikácie atď. 

 

Tip: Viete kde hľadať zdroje k záverečným prácam?

 

3. Koľko znakov má mať diplomová práca?

Opäť, to závisí od konkrétnej inštitúcie a oboru. Zvyčajne sa diplomové práce pohybujú v rozmedzí 90 000 – 126 000 znakov vrátane medzier. Je potrebné sa riadiť požiadavkami vašej fakulty. 

4. Ako má vyzerať diplomová práca?

Diplomová práca by mala byť dôsledne štruktúrovaná a formátovaná podľa špecifických pravidiel danej vysokej školy. Aj keď sa presné požiadavky môžu líšiť v závislosti od univerzity, fakulty alebo odboru, existuje forma, ako by mala diplomová vyzerať každá diplomová práca.

Čo má obsahovať diplomová práca?

 • Titulná strana: Obsahuje názov práce, meno autora, názov univerzity a fakulty, dátum,meno vedúceho práce alebo školiteľa.
 • Abstrakt: Stručný prehľad obsahu práce, ktorý popisuje hlavný výskumný problém, metódy a hlavné zistenia.
 • Obsah: Zoznam kapitol a podkapitol so stránkovým číslovaním.
 • Úvod: Predstavenie témy, význam výskumu, ciele práce a hlavné otázky alebo hypotézy.
 • Teoretická časť: Prieskum existujúcej literatúry a teórií týkajúcich sa vybranej témy.
 • Metodológia: Popis metód a prístupov, ktoré boli použité pri výskume. Toto môže obsahovať typ výskumu, vzorku účastníkov, nástroje a techniky, postup atď.
 • Výsledky: Prezentácia a interpretácia dát alebo informácií získaných v priebehu výskumu.
 • Diskusia: Porovnanie výsledkov s existujúcou literatúrou, interpretácia zistení, opis  limitov výskumu a návrhy na ďalší výskum.
 • Záver: Zhrnutie hlavných bodov práce, závery týkajúce sa výskumných otázok alebo hypotéz a celkový prínos práce k oboru.
 • Zoznam literatúry: Zoznam všetkých zdrojov, na ktoré sa autor odvoláva, správne citovaných podľa citačných pravidiel.
 • Prílohy: Doplnkový materiál, ktorý podporuje alebo rozširuje hlavný text, napr. dotazníky, dodatočné tabuľky, grafy, fotografie atď.
 • Poďakovanie: Nepovinná časť, v ktorej autor môže poďakovať ľuďom alebo inštitúciám, ktorí mu pomohli pri písaní práce.

5. Diplomová práca – ako na to?

Potrebovali by ste nakopnúť s písaním diplomovej práce? Radi vám pomôžeme a pripravíme všetky podklady. Stačí nám napísať na info@mytonapiseme.sk alebo zavolať na +421 903 639 368.