Ujasnite si v pojmoch: čo je to anotácia, abstrakt a resumé?

Záverečná práca je sama o sebe tvrdý oriešok. Ešte tvrdší, keď ide o rozlíšenie anotácie, abstraktu a resumé. Aj vy ste z toho zmätení? Čítajte nasledujúce riadky a dozviete sa, o čom tieto časti sú.

Čo by mala obsahovať anotácia záverečnej práce?

Či už vás zaujíma anotácia bakalárskej práce alebo diplomovej práce, je to stručný opis problematiky, ktorou sa zaoberáte. V podstate ide o poznámku, komentár alebo vysvetlivky. Jej zámerom nie je opísať konkrétne ciele vašej práce a výsledky, ale len uviesť čitateľa do deja. Píšeme ju v úvodnej časti záverečnej práce. 

Mala by byť čo najvýstižnejšia, ideálny rozsah anotácie v bakalárskej práci sú dve až tri vety (2 – 3 riadky). Požadovaný rozsah anotácie si môže každá fakulta určiť v metodike písania záverečných prác. Anotácia diplomovej práce je o niečo dlhšia ako pri bakalárke (4 – 5 riadkov). 

Ako napísať abstrakt?

Na rozdiel od anotácie abstrakt obsahuje opis, akým spôsobom autor pristupoval k riešeniu danej problematiky, výskumné metódy, výsledky, ku ktorým sa dopracoval a tiež závery. Aj tu platí, že by mal byť stručný, výstižný a mal by obsahovať len informácie, ktoré sú rozobraté v jednotlivých kapitolách. Nič navyše. 

Teraz prejdeme k tomu, ako napísať abstrakt. Bakalárska práca i ostatné práce majú tie isté pravidlá. V abstrakte vyzdvihnete hlavné časti problematiky, aby bolo čitateľovi jasné, čomu ste sa venovali a aký bude mať preňho prínos. 

Priemerný rozsah je 100 až 500 slov. Okrem slovenského jazyka sa píše aj v cudzom jazyku. Študenti si najčastejšiu vyberú angličtinu alebo nemčinu. Text abstraktu by mal obsahovať aj kľúčové slová – uvádzajú sa na jeho konci. 

Informácie, ktoré nemôžu chýbať v abstrakte:

 • meno autora, 
 • názov a druh záverečnej práce,
 • názov vysokej školy,
 • fakultu a katedru,
 • meno školiteľa (vrátane titulov),
 • miesto vydania práce,
 • rok odovzdania práce,
 • počet strán.

A čo resumé?

Resumé v preklade znamená zhrnutie. Píše sa v anglickom alebo nemeckom jazyku a  čitateľom prináša najpodstatnejšie závery práce. Mal by obsahovať: 

 • dôvod výberu danej témy, 
 • popis problematiky, 
 • primárny cieľ výskumu, 
 • použité metódy, 
 • krátky popis kapitol, 
 • potvrdenie/vyvrátenie hypotézy, 
 • dosiahnutie/nedosiahnutie stanoveného cieľa, 
 • prínos pre spoločnosť a využitie 
 • a taktiež najvýznamnejšie zistenie, ku ktorému autor dospel. 

Aj rozsah resumé si každá fakulta určuje sama, väčšinou by malo ísť o jednu stranu textu, avšak závisí od celkového rozsahu záverečnej práce. Resumé sa by sa malo nachádzať na konci práce, medzi záverom a zoznamom bibliografických údajov.

Potrebujete pomôcť s bakalárskou, diplomovou alebo inou prácou? Náš tím je tu pre vás a uľahčí vám to. Stačí sa nám ozvať na info@mytonapiseme.sk, zavolať na +421 903 639 368 alebo vyplniť nezáväznú objednávku. Radi s vami prekonzultujeme všetky detaily.