Metódy výskumu v diplomovej práci

Diplomová práca je pre mnohých študentov jednou z prvých zásadných výskumných prác. Malé zoznámenie sa so svetom akademického výskumu už síce zažijú študenti pri písaní bakalárskej práce, no výskum v diplomovej práci je však rozsiahlejší, precíznejší a má svoje vlastné výskumné metódy.

Ako na výskum v diplomovej práci?

Navrhnúť dobrý výskum v diplomovej práci si vyžaduje dôkladné oboznámenie sa s teóriou skúmanej problematiky. Na základe teoretických zistení je potom možné v diplomovej práci stanoviť hypotézy. Dobre pripravený teoretický základ nás následne privedie k hypotézam, na základe ktorých budeme realizovať výskum v diplomovej práci.

V prvom kroku postavenia výskumu je preto potrebné správne stanoviť výskumné otázky, až potom môžeme navrhnúť hypotézy, ktoré sa v praktickej časti potvrdia alebo vyvrátia.

Toto je najdôležitejší bod celej výskumnej metodológie.

Pri stanovovaní výskumných metód je preto potrebné mať na pamäti:

  • výber správneho výskumného postupu
  • kladenie otázok pri ankete
  • výber respondentov
  • výber vzoriek
  • postup pri vyhodnocovaní záverov

Praktická časť výskumu musí priamo vyplývať z teoretickej časti diplomovej práce.

Aj vyhodnotenie a úspešnosť výskumu sa potom odvíjajú od vhodnosti navrhnutých hypotéz v metodológii.

Pri výskume vždy vychádzame z teoretickej časti práce. To znamená, po každej hypotéze a otázke postupne, až kým nezodpovieme pomocou praktického výskumu všetky otázky nastolené teóriou.

Aké typy výskumu v diplomovej práci poznáme?

Pri diplomovej práci sa stretávame s dvoma typmi výskumov a to kvalitatívnym a kvantitatívnym.

Kvalitatívny výskum – jeho charakteristickou črtou je, že nevychádza zo štatistických ukazovateľov, ale venuje sa skúmaniu jednotlivých konkrétnych javov. Podstatou takéhoto výskumu je analýza vzťahov, javov, správania. Ide o popísanie výskumu, ktorý sa odohráva na vopred určenej vzorke, pričom nemusí byť veľká. Príkladom je napríklad skúmanie rôznorodých reakcií, alebo materiálov, ale aj vzťahov napríklad v menšej skupine osôb. Výsledkom je potom prípadová štúdia, rozhovor, pozorovanie alebo test niektorého produktu.

Kvantitatívny výskum – ako už názov napovedá, ide o výskum, ktorý vychádza zo štatistík, ktoré prinesú konkrétne čísla. Takýto výskum pre potreby diplomovej práce začína byť relevantný pri skúmaní 250 – 300 respondentov. Realizuje sa prostredníctvom dotazníkov, otázok s otvorenou odpoveďou a podobne. Pri takomto type výskumu môžete zvoliť rôzne formy oslovenia respondentov. Napríklad elektronicky, osobne, ale aj sprostredkovane.

Veľmi dôležitým rozdielom je, že pri kvantitatívnom prieskume konštatujeme potvrdenie alebo zamietnutie hypotéz. Pri kvalitatívnom výskume väčšinou hodnotíme výsledky s poznatkami a názormi iných autorov. Do kvantitatívneho výskumu však môžeme zaradiť napríklad v rámci štúdia psychológie aj dotazník, ktorého výsledky porovnávame už s realizovanými výskumami iných autorov v riešenej problematike.

Aký výskum použiť?

Ak sa chystáte využiť niektorú z výskumných metód v diplomovej práci, je nutné si vybrať správny typ výskumu. Najdôležitejšia je preto  príprava, počas ktorej si presne stanovíte výskumné otázky a určíte si, čo chcete výskumom preukázať a na čo ho robíte.

 Napríklad ak sa venujete konkrétnemu problému v niektorom z rastlinných biotopov, tak je na mieste kvalitatívny výskum. Prípadne sa venujete testu niektorých produktov. Naopak, ak ide o preukázanie overiteľných údajov o problematike, je na mieste kvantitatívny výskum.

Treba však povedať, že kvalitatívny výskum musí byť iba bez štatistiky a naopak dotazníkový výskum, kvantitatívny, iba so štatistikou. Často ide pri dotazníkoch v praktickej časti napríklad o percentuálne a absolútne vyhodnotenie, najčastejšie v grafoch.

Pokiaľ ide o počet respondentov tak pri diplomovke stačí vo výskume väčšinou približne 100 respondentov, často dokonca oveľa menej.

Výskum je samostatná kapitola

Netreba zabudnúť, že v diplomových prácach je síce praktická časť prepojená s teoretickou, ale vždy je nutné výskum uvádzať samostatne. Samotný výskum predstavuje vždy jadro diplomovej práce. Štandardne sa ucelený zaraďuje pred záverom samotnej práce. Ak potrebujete pomôcť s výskumom, alebo poradiť, aký výskum a praktický časť budú pre vašu prácu vhodné, neváhajte nás osloviť.