Zásady písania bakalárskej a diplomovej práce

Zásady písania bakalárskej a diplomovej práce

Bakalárska a diplomová práca sú záverečnými etapami vysokoškolského štúdia. Ich obhájenie je tak finálovou etapou snaženia každého študenta. Poslednou latkou, ktorú treba preskočiť v ceste za vysnívaným titulom. Bakalárska práca uzatvára prvý a diplomová druhý stupeň vysokoškolského štúdia.  Hoci sú v nich rozdiely, nájdeme aj niekoľko spoločných znakov pri ich písaní.

Ciele práce

V oboch prípadoch je nutné zvoliť tému práce a jej cieľ. Čo prácou chcete povedať a dokázať. K voľbe témy pristupujú školy rôznorodo. Niektoré školy vyvesia témy, z ktorých si študenti vyberú. V niektorých prípadoch je možné si navrhnúť tému vlastnú. Veľmi vhodnou možnosťou je, ak napríklad s budúcim školiteľom prediskutujete tému dopredu a škola vám následne takúto tému dovolí spracovať. Často je to veľmi vhodná cesta, nakoľko prácu budete písať z oblasti, ktorá vás naozaj zaujíma. Nielenže sa vám bude písať ľahšie, ale aj výsledky budú zaujímavejšie.

V práci prezentujete nielen vedomosti

Vysoká škola nie je len o tom, koľko sa naučíte priamo na hodinách a seminároch. Učí totiž nielen fakty, ale aj systém myslenia a rovnako to, ako vie absolvent narábať s faktami. A práve to má práca aj preukázať. 

Bakalárska aj diplomová práca majú cieľ  preveriť rozsah vedomostí a ich kvalitu, ako aj aplikovanie študijných zručností a prezentovanie poznatkov. Na to treba pamätať priamo pri písaní. Pri oboch prácach školitelia totiž skúmajú schopnosť rozvíjať pripravenosť na samostatnú a tvorivú činnosť v príslušnom odbore. 

Preto musí bakalárska aj diplomová práca spĺňať hlavne nároky na:

 • zrozumiteľné vymedzenie a formulácie myšlienok, tém a problémov,
 • prepracovanie a originalita diela,
 • prehľad o zvolenej téme,
 • schopnosť orientovať sa v literatúre,
 • prehľad o probléme,
 • analýza faktov a sumarizácia riešení,
 • schopnosť porovnať rôzne prístupy k problému,
 • predstaviť a formulovať vlastné závery a stanoviská,
 • schopnosť metodologickej práce,
 • prezentácia znalostí,
 • vlastný prínos a výskum.

Ide o hlavné body, ktoré sú spoločné pre písanie diplomovej aj bakalárskej práce. Líši sa samozrejme náročnosť samostatného výskumu a prirodzene aj rozsah prác. 

O čom práca je?

Bakalárska práca – má cieľ preukázať schopnosť samostatnej odbornej práce. Hodnotí sa obsahové, ale aj formálne hľadisko. Preto je tak dôležité splniť aj formálne náležitosti, uvedené v smernici každej školy. Spracovanie práce je aj preukázaním schopnosti vedecky pracovať a podávať adekvátne štandardizované výstupy, príznačné pre prvý stupeň vysokoškolského vzdelania.

Diplomová práca – ide o náročnejšie spracovanie a samozrejme predpokladá sa aj náročnejší výskum. Práca si vo väčšom rozsahu vyžaduje samostatnú činnosť a odbornú prezentáciu stanovísk, zvládnutia tém a schopnosť, akým vie absolvent používať vedomosti získané štúdiom. 

Rozsah práce

Je uvedený v smernici, ktorú má každá škola a kde sa vo všeobecnosti vymedzuje rozsah záverečnej práce. Rozsah bakalárskej práce sa pohybuje v rozmedzí 30 až 40 normostrán a diplomová práca počíta s rozsahom 60 až 80 normostrán.

Normostrana je štandardizovaná forma, ktorý má na jednej strane 30 riadkov so 60 údermi, teda strana je približne 1800 znakov. Nejde teda o plne napísanú stranu A4, ale približne o polovičný rozsah. Aj to trochu vyrovná študentom vrásky na čele.

S prácou je dobré sa poradiť

Práve z dôvodu, že pri bakalárskej a diplomovej práci sa hodnotí obsah, forma, výskum aj prezentácia, odborná pomoc a poradenstvo pri písaní aj sumarizovaní sa môže zísť. Pri diplomovej a bakalárskej práci jednoducho nemusíte byť na všetko sami. Poradiť sa môžete aj s nami.