Praktický návod: Ako začať písať bakalársku a diplomovú prácu

Praktický návod: Ako začať písať bakalársku a diplomovú prácu

Spracovanie bakalárskej, ale aj diplomovej práce, nemusí byť až takým strašiakom, ak viete, na čo sa zamerať na začiatku, pred samotným vypracovaním.

V prvom kroku je potrebné si stanoviť cieľ práce, čo chceme prácou dosiahnuť, aký by mal byť jej prínos. Na základe stanoveného cieľa je možné začať navrhovať osnovu.

Zoznámte sa so smernicami školy

Každá vysoká škola, univerzita, či vzdelávací inštitút má svoje vlastné smernice, vo všeobecnosti ich však možno rozdeliť na dva základné typy:

Prvým typom je smernica, ktorá odporúča stanoviť tri základné kapitoly – teoretickú, popisnú a analytickú a v rámci nich doplniť nejaké podkapitoly. Napríklad, ak sa zameriame na analýzu finančnej inštitúcie, možno navrhnúť hlavné kapitoly nasledovne:

 1 Súčasný stav (teoretické vymedzenie, banky, bankového trhu…)

2 Charakteristika konkrétnej organizácie

3 Vlastná práca (výsledky napr. nami realizovaného prieskumu a odporúčania do praxe)

 Druhý typ smerníc, ktorý vám uľahčí písanie samotnej práce sa riadi podľa pravidiel  IMRAD, čo znamená:

  • Introduction – vymedzuje, čo chceme zistiť, a aké sú teoretické východiská riešenej problematiky.
  • Methods – vymedzuje metodiku práce, metódy skúmania a ciele, navrhuje výskumné, (prieskumné) otázky, hypotézy.
  • Results – obsahuje výsledky výskumu, ktorý potvrdí alebo vyvráti stanovené.
  • Discussion – najdôležitejšia časť práca, porovnáva nami dosiahnuté výsledky s už existujúcimi realizovanými výskumami, ak sa v danej téme realizovali, hodnotí  výskum a navrhuje odporúčania pre prax.

Ak budete postupovať podľa uvedenej schémy, písanie práce sa vám vyslovene zjednoduší a vy budete postupovať krok po kroku podľa osnovy až k cieľu.

Práve spracovanie podľa IMRAD je častejšie, preto je dôležité navrhnúť základné členenie kapitol nasledovne:

1 Teoretické východiská – súčasný stav

2 Cieľ a metodika práce – môžu sa aj rozčleniť na dve samostatné kapitoly

3 Vlastná práca – nami zistené výsledky

4 Diskusia a odporúčania do praxe

Pri takomto členení je práca prehľadná, nie je členená na množstvo kapitol, ako to niekedy vidíme, keď majú práce 6, 7, prípadne aj viac kapitol a čitateľovi umožňuje súvisle vnímať spracovaný text.

Hľadajte zdroje a pomoc

Po ujasnení si cieľa práce a návrhu osnovy možno začať s hľadaním zdrojov – knižných, elektronických, ktoré nám budú nápomocné pri spracovaní. Snažte sa sústrediť na materiály, ktoré podporujú vaše tézy a ciele práce. Tým výrazne zúžite záber literatúry. Až následne pristúpte k samotnému písaniu.

Tento krok však už nemusíte absolvovať úplne sami. Ak nechcete tráviť hodiny pri počítači, oslovte nás a my tento problém vyriešime.